Raziskave

Le poglobljeno raziskana dediščina je lahko tudi ustrezno ovrednotena in posledično ohranjana na način, ki omogoča njeno preživetje. Raziskave so zato zelo pomemben del varstva dediščine. Društvo spodbuja svoje člane k raziskovalni dejavnosti, hkrati pa sledi razvoju znanosti na tem področju in želi na poljuden način seznanjati javnost o njenih dosežkih in zanimivostih. Pri tem namenja pozornost tako humanističnim in družboslovnim znanostim, ki se osredotočajo zlasti na pomen in vrednote (zgodovina, umetnostna zgodovina, arheologija, etnologija, sociologija itd.), kot tudi naravoslovnim in tehničnim znanostim, ki se posvečajo materialom ter ogroženosti in tveganjem, ki jim je dediščina izpostavljena, kot so potresi, poplave, požari, vlaga, biodegradacija (arhitektura, gradbeništvo, geodezija, biologija, fizika itd.). Ne nazadnje, imajo pri varstvu dediščine pomembno vlogo interdisciplinarne vede, kot sta heritologija in prostorsko načrtovanje. 

In-situ-investigations-UL-FGG-Crete-2011-foto-projekt-CFC

Društvo želi na poljuden način povezovati znanost in družbo ter tako ustvariti prenos znanja in zavedanje o pomenu raziskovanja, pri čemer pa ne postavlja v ospredje zgolj znanstvenega dela, ampak vidi tudi ljubiteljsko raziskovanje, zbirateljstvo, dokumentiranje in drugo delovanje kot pomemben element ohranjanja dediščine. Ne nazadnje so bili do nedavnega zasebni zbiralci ključni pri ohranjanju materialnih ostalin Soške fronte, na primer, številni zasebni raziskovalci rodbinskih zgodovin pa prispevajo nemalo pomembnih drobcev k zgodovini slovenskega prostora in širše. 

Olympus digitalna kamera